Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti

Ko su kandidati za filozofsko savetovanje ili koučing?

Kada je reč o preduzećima, svako srednje ili veliko preduzeće ima potrebu da propiše i reguliše odnose među zaposlenima, a najbolji, „najmekši“ i, istovremeno, najefikasniji način da se to učini je da se propiše etički pravilnik i da se zaposlenima pomogne

Filozofsko savetovanje i koučing su posebna disciplina

Filozofsko savetovanje nije psihoterapija. Ono se ne zasniva na dijagnozama, i nije namenjeno ljudima koji boluju od psiholoških poremećaja. Njegova svrha nije da se bavi našim reakcijama na probleme, da te reakcije definiše kao patologiju

 

Šta je filozofsko savetovanje, a šta filozofski „koučing“?

Filozofsko savetovanje (koje se naziva i individualnim etičkim konsaltingom) je dijaloški rad sa filozofskim praktičarem u cilju rešavanja bilo kog ličnog, profesionalnog ili organizacionog problema tako što će se problem moralno interpretirati i osmisliti strategija njegovog rešavanja koja počiva na vrednostima i stavovima koje klijent usvaja. Etičko savetovanje se zasniva na činjenici da većina konflikata, bilo unutrašnjih, bilo spoljašnjih, sadrži jedan moralni sloj. Često tog moralnog aspekta problema nismo svesni, ali on uvek bitno određuje rešenje problema. Stoga realno rešavanje problema podrazumeva ovladavanje moralnim značenjem situacije u kojoj se pojedinac nalazi. Kada čovek razvije sve moralne pretpostavke i posledice svoje situacije, uz pomoć stručnog sagovornika, često dobija relativno jasnu sliku svojih opcija, mogućih rešenja, i dolazi do trajnog odgovora na to šta učiniti u problematičnim životnim okolnostima.

Stručna grupa za etiku obavlja savetovanje po metodologiji i standardima Američke asocijacije filozofskih praktičara (www.appa.edu).

Filozofski koučing je specifičan oblik rada sa klijentima koji je usmeren na pojedinačne oblasti profesionalnog i privatnog života, sa ciljem da se u njima postignu željeni rezultati. On se zasniva na izradi strateškog plana i postupanju u skladu sa tim planom za svakog klijenta pojedinačno, i može uključivati koučing za maksimalne rezultate u upravljanju radom drugim (za menadžere i rukovodioce), za ostvarivanje emotivnih veza, za rešavanje konkretnih pitanja u braku ili u emotivnoj vezi, za pitanja roditeljstva, za razvijanje zdravih životnih navika, i sl.

Često se filozofski koučing nadovezuje na etičko savetovanje, nakon što klijent reši problem koji ga dovodi na savetovanje, ali se koučing može sprovoditi i sasvim nezavisno.